Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky ,,VOP“ (e-shop)

společnosti No Limit Company s.r.o., IČ: 04542754, se sídlem Solniční 145/8, Brno-město, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90501 (dále jen „Matrace Almero“ či „Prodávající“).

I.  Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa :
No Limit Company s.r.o.,
Solniční 145/8,
602 00 Brno

Telefon/fax: 
+420 605 211 102,
e-mail: info@matracealmero.cz

II.  Základní ustanovení

2.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást každé smlouvy o prodeji zboží a služeb z nabídky Prodávajícího (dále jen “Zboží”)
uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen „Kupující“), prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího na
adresách: matracealmero.cz, matracionline.cz, pohodlnyspanek.cz, komfortspanku.cz, dreamsleep.cz, postelalmero.cz, spanekalmero.cz, spankovaoaza.cz (dále jen „e-shop“) a stávají se tak součástí smluvního ujednání účastníků.

2.2.  Kupující odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy o nákupu Zboží seznámil s těmito OP a že s nimi
souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Textovou podobu znění kupní smlouvy  a těchto  OP obdrží Kupující jako
přílohu potvrzení objednávky, které Prodávající zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce, případně evidované v jeho uživatelském
profilu.

2.3.  Úprava vzájemných vztahů provedená těmito obchodními podmínkami má přednost před dispozitivními ustanoveními zákona, která by se na daný
vztah v jiném případě vztahovala.

2.4.  V případě, je-li v samotné kupní smlouvě, jejíž přílohou tyto obchodní podmínky jsou, provedena úprava vztahů odlišná, platí ujednání dle kupní
smlouvy.

2.5.  Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí spotřebitel.

2.6.  Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.7.  Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní,
výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy

3.1.  Ve smyslu příslušných zákonných ustanovení  Prodávající  informuje Kupujícího, že :

– Prodávajícím se rozumí No Limit Company s.r.o., IČ: 04542754, se sídlem Solniční 145/8, Brno-město, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90501;

– označení Zboží a popis jeho hlavních vlastností je uvedeno na webových stránkách Prodávajícího;

– Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory či jiného obdobného připojení)
si hradí Kupující sám, neliší se od základní sazby a odpovídají cenám poskytovatele těchto služeb;

– Prodávající požaduje úhradu kupní ceny a/nebo zálohy na kupní cenu před převzetím plnění Kupujícím;

– Cena Zboží je na webových stránkách Prodávajícího uvedena včetně DPH, není li výslovně stanoveno jinak. Kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu,
dobírku a náklady na použití prostředků komunikace na dálku, jejichž výše je odvislá od volby Kupujícího. Ceník dopravy a dalších nákladů spojených s
prodejem Zboží je stanoven vždy při vyplnění doručovacích údajů a možnosti doručení v pokladně https://matracealmero.cz/pokladna/;

– Kupující má právo od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím prostředků komunikace na dálku odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě
čtrnácti dnů. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od
dopravce převezeme zboží, nebo
o      poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
o      poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
o      první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

– Odstoupení od kupní smlouvy je možno oznámit Prodávajícímu prostřednictvím kontaktních údajů Prodávajícího uvedených shora. Pro tyto účely může
Kupující využít Formulář pro odstoupení od smlouvy uvedený v kontaktu nebo prostřednictvím e-mailu zaslaný na reklamace@matracealmero.cz

– Kupující nemůže odstoupit od smlouvy zejména:
o      poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným
souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele,
že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
o      dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.
o      matrace, postele a rošty na webových stránkách internetového obchodu, které jsou označené jako „na objednávku“
jsou spotřebiteli nabízené jako atypické, jsou vyrobeny na přání zákazníka a garanci vrácení peněz na ně nelze uplatnit.
o      dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke
své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
o      neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí
pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

o      dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej
spotřebitel porušil,

– Nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy

o      Je kupující povinen zaslat nebo předat prodávajícímu zakoupené zboží,
o      Je prodávající povinen vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího přijal, stejným způsobem,
ledaže bylo ujednáno s kupujícím jinak. Prodávající není povinen přijaté peněžní prostředky vrátit  dříve, než obdrží zboží, nebo než
mu bude  prokázáno, že je zboží odesláno.

– Jestliže si kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí mu prodávající náklady na dodání zboží ve výši
odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

– Kupující;
o      nese náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů
spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,
o      odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou,
vlastnostmi a funkčností zboží.

– Kupující je povinen uhradit poměrnou část kupní ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb s jejichž
plněním již bylo započato;

– Kupní smlouva a faktura, je uložena po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy v archivu Prodávajícího v elektronické podobě;

– Podmínky a způsob mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů je uveden v Reklamačním řádu ZDE.

IV.  Kupní smlouva a její uzavření

4.1.  Objednávat Zboží je Kupující oprávněn zejména prostřednictvím Eshopu Prodávajícího na adrese www.matracealmero.cz a dále elektronickou poštou
na adresu info@matracealmero.cz a telefonicky na tel .č. +420 605 2111 102.

4.2.  K dokončení objednávky prostřednictvím e-shopu dojde v okamžiku, kdy Kupující vloží vybrané Zboží do nákupního košíku a odešle objednávku.
Do doby odeslání objednávky, může Kupující měnit veškeré parametry nákupu, tj. předmět koupě, způsob dopravy i způsob úhrady kupní ceny.

4.3.  Jednotlivé technické kroky vedoucí k odeslání objednávky a uzavření smlouvy:
o      Kupující zvolí u vybraného Zboží jeho preferovanou variantu, pokud jsou na výběr,
o      přidá ji stiskem tlačítka PŘIDAT DO KOŠÍKU do nákupního košíku,
o      v nákupním košíku může Kupující vložit označení slevového kuponu, upravovat produkty, počet kusů a zkontrolovat správnost dále pokračuje stiskem tlačítka POKRAČOVAT K PLATBĚ.
o     Nyní se Kupující  nachází v posledním kroku objednávky. Zkontroluje správnost objednávky v závislosti na požadovaném množství a Zboží. Vyplní dodací/fakturační adresu, kdy se mu přesně spočítá cena dopravy a možnosti dopravy po výběrů platební metody a dopravy  následně bude moci pokračovat k dokončení objednávky tlačítkem ODESLAT OBJEDNÁVKU bude moci zadat dodací údaje,
o      po dokončení na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU se v závislosti na vybrané metodě platby přesměruje na platební bránu nebo zobrazí instrukce pro provedení platby.

4.4.  Přílohou potvrzení objednávky je aktuální znění těchto OP, Reklamačního řádu a textové znění kupní smlouvy obsahující specifikaci předmětu
koupě a kupní ceny a návod k použití.

4.5.  Pokud je se Zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující odmítá, je oprávněn sdělit, že o dárek nemá zájem a v  takovém případě bude
Zboží dodáno bez dárku. V opačném případě, je Kupující v případě odstoupení od smlouvy povinen dárek vrátit spolu se Zbožím.

4.6.  Odesláním objednávky, jejímž předmětem je poskytování služby, dává Kupující výslovný  souhlas se zahájením plnění před uplynutím zákonné
lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.7.  Znění kupní smlouvy  je Prodávajícím archivováno po dobu 3  let po uplynutí záruční doby v elektronické podobě, ledaže obecně závazné právní
předpisy, či závazné rozhodnutí příslušných orgánů  stanoví jinak. Na žádost Kupujícího k ní Prodávající umožní  přístup.

V.  Označení a vlastnosti Zboží

5.1.  Označení Zboží, jeho cena a popis jeho hlavních vlastností, je uvedena v detailu každého produktu.

5.2.  Prodávající na tomto místě upozorňuje, že prezentace Zboží v Eshopu je proces,  který je v podstatné míře automatizován a nelze vyloučit, že stav
evidence skladových zásob, charakteru Zboží a jeho ceny může být  přes veškerá opatření  zveřejněn nesprávně. Proto informace o Zboží a jeho ceně
jsou závazné s výjimkou zjevně  chybných  údajů (např. pokud se zřetelem k okolnostem a obvyklým cenám obdobného Zboží, je cena zjevně nesprávná).

5.3.  Prezentace Zboží prostřednictvím Eshopu prodávajícího je činěna s výhradou vyčerpání zásob a ztráty schopnosti Prodávajícího plnit, tj. zejména jsou li
skladové zásoby vyčerpány nebo není li v aktuálních možnostech Prodávajícího Zboží dodat.

VI. Dodací podmínky

6.1.  Běžné dodací doby jsou vyznačeny v detailu každého produktu (jedná se o pracovní dny).

6.2.  Podmínky doručování pro jednotlivé produkty jsou zpoplatněny dle příslušného typu přepravce. Všechny nabízené způsoby dopravy, jejich aktuální podmínky
a ceny naleznete na stránkách smluvního přepravce TopTrans a jednotlivé ceny jsou vypočítané a zobrazeny vždy na základě daného zboží v pokladně.

6.3.  Hodnota dopravy je uvedena za celou objednávku. Po naskladnění zboží Vás náš pracovník kontaktuje (telefonicky nebo emailem) a bude vás informovat
o předpokládaném dnu dodání. Větší zásilky jsou zasílány přepravní společností Top Trans nebo naší vlastní dopravou. V případě, že Kupující zvolí způsob dopravy, kterým nebude  možno Zboží s ohledem
na jeho vlastnosti ( tj. zejména rozměry) přepravit, je
Prodávající oprávněn dodatečně  doúčtovat Kupujícímu zvýšené náklady spojené s využitím vhodného druhu přepravy. O této skutečnosti bude Kupující
emailem nebo telefonicky informován a vyzván k doplacení nákladů nebo osobnímu vyzvednutí Zboží u Prodávajícího. Do doby provedení volby není
Prodávající v prodlení s dodáním Zboží.

6.4.  V případě převzetí Zboží může Prodávající nebo jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu osoby oprávněné jednat za Kupujícího.
Bez předložení některého z těchto dokladů může Prodávající nebo jeho smluvní partner i odmítnout Zboží předat.

6.5.  Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu
nákladů doručování Zboží a nákladů na uskladnění.

VII. Přechod nebezpečí škody a svémocný prodej

7.1.  Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím Zboží , nebo  okamžikem kdy mu Prodávající umožnil se Zbožím  nakládat, i když  Zboží Kupující
nepřevezme. Škoda na Zboží vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na povinnost zaplatit kupní cenu.

7.2.  Prodlením Kupujícího s převzetím Zboží vzniká Prodávajícímu právo Zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího vhodným způsobem prodat poté,
co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
Prodávající je oprávněn si proti výtěžku prodeje  započíst své vzájemné pohledávky za Kupujícím, tj. zejména náklady na doručování, uskladnění,
náklady prodeje, ztrátu na zisku apod.

VIII. Cena zboží a způsob placení

8.1.  Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží s tím, že se Kupující stává vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny.

8.2.  Kupní cena je uvedena v Kč včetně DPH a jiných  daní a poplatků. V ceně nejsou zahrnuty náklady na doručení.

8.3.  Prezentované akční ceny platí vždy do vyprodání zásob, nebo do skončení akce, podle toho, co nastane dříve.

8.4.  Původní cena (na e-shopu zpravidla uvedena přeškrtnutá) zpravidla znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž Zboží
Prodávající nabízel na svém e-shopu.

8.5.  V případě, že se jedná o Zboží na objednávku, nebo s ohledem na vyšší množství či hodnotu Zboží, může být ze strany Prodávajícího
požadována před odesláním Zboží úhrada zálohy až ve výši kupní ceny. O požadavku na zálohovou platby se Prodávající zavazuje informovat
Kupujícího neprodleně jakmile tato skutečnost vyjde najevo.

8.6.  Informace o přijímaných způsobech platby a konkrétní podmínky použití platební metody jsou popsány v ceníku Prodávajícího ZDE.

IX. Reklamace a vrácení zboží

9.1.  Podmínky reklamace vad Zboží a práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu jsou upraveny Reklamačním řádem Kupujícího ZDE a příslušnými právními předpisy ČR.

9.2.  U Zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující
– spotřebitel – náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.3.  Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně.

9.4.  Pokud Kupující převede vlastnické právo ke Zboží zakoupené u Prodávajícího na jinou osobu, práva a povinnosti  ze záruky a z odpovědnosti za jakost
Zboží bez předchozího souhlasu Prodávajícího na nového vlastníka nepřechází. Jejich postoupení je bez souhlasu Prodávajícího zakázáno.

X.  Odstoupení od smlouvy prodávajícím v případě chyby v ceně zboží

10.1. Vedle jiných práv stanovených zákonem je Prodávající  oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží, tj. zejména
v případech, kdy je kupní cena Zboží prezentovaná na Eshopu na první pohled nesprávná, neboť se nepochybně odchyluje od obvyklé ceny,
za kterou se Zboží v daném čase prodává. V případě pochybností, zda je Zboží zlevněné, nebo zda  nejde o zjevnou chybu v ceně Zboží,
doporučujeme Kupujícímu  kontaktovat Prodávajícího a výši Kupní ceny si osobně ověřit.

10.2. Pokud již Kupující zaplatil kupní ceny Zboží  nebo její část bude mu převedena zpět na bankovní účet ze kterého byla poukázána,
případně vrácena jiným způsobem po domluvě s Kupujícím.

XI. Ochrana osobních údajů

11.1. Údaje poskytnuté Kupujícím pro účely jednání o uzavření Kupní smlouvy, tj. jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa,
IČ a DIČ, číslo účtu, IP Adresa apod.  budou zpracovávány Prodávajícím pro úkony spojené s vyřízením objednávky a plněním práv a povinností
z kupní  smlouvy. Více o GDPR zde.

11.2. Zpracovávané osobní údaje jsou přístupné Prodávajícímu jako správci osobních údajů a zpracovatelům,  na základě smlouvy o zpracování,
kteří tyto údaje potřebují k naplnění účelu plnění smlouvy.

11.3. Kontaktní údaje  Prodávajícího pro účely realizace práv na ochranu osobních údajů:
     E-mail: info@matracealmero.cz
     tel. č. +420 605 211 102

11.4. Další podmínky a principy ochrany soukromí a zpracování osobních údajů Kupujícího jsou upraveny ZDE.

XII. Dárky

12.1. Pokud je Zboží nabízeno spolu s dárkem, platí, že informace o dodání dárku platí pouze do vyčerpání zásob dárků a Prodávající není v případě vyčerpání
zásob dárek spolu s kupovaným Zbožím dodat, případně si vyhrazuje právo dodat dárek jiného druhu.

12.2. Dojde-li k využití práva Kupujícího  – spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, pozbývá účinnosti též darovací smlouva a Kupující je povinen spolu s vráceným
Zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. Pokud nedojde k vrácení dárku, budou jeho hodnota považována za
bezdůvodné obohacení, které je Kupující povinen vydat. Není-li vydání bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu
ve výši obvyklé ceny dárku.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. V případě výpadku informačního systému Prodávajícího, nebo zásahu vyšší moci nenese Prodávající odpovědnost za ne/funkčnost
e-shopu a zpracování objednávek.

13.2. Závazky ze smluv uzavřených na základě těchto OP jsou uzavírány na dobu neurčitou a podmínky jejich ukončení se řídí těmito obchodními podmínkami,
kupní smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

13.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy
České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na právní vztahy z kupní smlouvy sjednané podle těchto  OP neuplatní.
Prodávající není vázán kodexy  chování.

13.4. Případné spory mezi Kupující a Prodávajícím je možno řešit  mimosoudní cestou prostřednictvím subjektů mimosoudního řešení sporu, kterými jsou např.
Česká obchodní inspekce, nebo prostřednictvím on-line aplikace k tomu určené ODR platformy.  Bližší informace jsou uvedeny v reklamačním řádu ZDE.

13.5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů
platí výklad smlouvy v českém jazyce.

13.6. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.3.2024 a nahrazují předchozí znění OP.