Skip to main content

Ochrana osobních údajů

Tato informace je určena zákazníkům společnosti No Limit Company s.r.o., IČ: 04542754, se sídlem Solniční 145/8, Brno-město, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90501 (dále jen „Společnost“ nebo „společnost NO LIMIT COMPANY“) s ohledem na skutečnost, že podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  je Společnost jako správce osobních údajů povinna informovat osoby, jejichž osobní údaje zpracovává o tomto zpracování. Pro účely této informace jsou subjekty osobních údajů nazývány též jako „zákazník. Společnost si vyhrazuje právo tuto informaci průběžně měnit.

I. Právní rámec zpracování

Osobní údaje zákazníků (dále též „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost NO LIMIT COMPANY zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, tj. zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost No Limit Company s.r.o., IČ: 04542754, se sídlem Solniční 145/8, Brno-město, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90501 (dále též „Správce“).

III. Přesnost osobních údajů

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, v rámci nakládání s uživatelským účtem, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu atd.) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích.

IV. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

4.1. Plnění smlouvy 

 • jméno, příjmení (včetně případného dodatku), titul, adresa bydliště či sídla, doručovací adresa, IČ, DIČ, e-mail, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy;
 • právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro plnění povinností a výkon práv vyplývajících ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. 

Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost NO LIMIT COMPANY vztahuje.

4.2. Vedení uživatelského účtu zákazníka

 • osobní údaje zákazníků zpracovávané pro účely plnění smlouvy a dále údaje o historii objednávek, nákupů, reklamací, apod.; 
 • právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem.

4.3. Přímý marketing, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti NO LIMIT COMPANY

 • osobní údaje zákazníků zpracovávané pro účely plnění smlouvy;
 • právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti NO LIMIT COMPANY

4.4. Používání webových stránek www.matracealmero.cz (dále jen „webové stránky“) a využití tzv. souborů cookies

 • IP adresa, a informace týkající se ICT prostředků použitých subjektem údajů, tj. zejména identifikátor ICT prostředků, domény, typu prohlížeče, druhu operačního systému a jeho nastavení, stát, dříve navštívené webové stránky, informace o chování na webových stránkách, atp. 
 • právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů a/nebo oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti webových stránek.

V. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů uvedených v čl. IV je smluvním požadavkem společnosti NO LIMIT COMPANY. Jméno, příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je nepodnikající fyzickou osobou a jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), adresa sídla, IČO, DIČ (u plátce DPH) a adresa elektronické pošty u kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou, jsou zároveň údaje, které je nezbytné uvést do smlouvy; neposkytnutí těchto údajů může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.

VI. Doba uložení

Osobní údaje budou uloženy u společnosti NO LIMIT COMPANY po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků.

VII. Kategorie příjemců osobních údajů

Zpracováním osobních údajů může společnost NO LIMIT COMPANY pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zpracovateli mohou být zejména:

 • subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
 • poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb
 • subjekty poskytující služby v rámci přímého marketingu
 • subjekty oslovující zákazníky za účelem získání hodnocení služeb poskytovaných Správcem
 • poskytovatelé IT služeb
 • subjekty poskytující poradenské služby
 • orgány státní správy, soudní exekutor, insolvenční správci

VIII. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

 • získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům,
 • aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
 • aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů
 • aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů,
 • získat, za podmínek stanovených v GDPR, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty,
 • kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu
 • kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

IX. Uplatnění práv

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: info@matracealmero.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či tel. č. +420 605 211 102).

Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží a služeb správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

X. Předávání údajů mimo EU

Osobní údaje nejsou předávány do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.