Skip to main content

Reklamační řád (e-shop)

společnosti No Limit Company s.r.o., IČ: 04542754, se sídlem Solniční 145/8, Brno-město, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90501 (dále jen „Matrace Almero“ či „Prodávající“).

I.  Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa :
No Limit Company s.r.o.,
Solniční 145/8,
602 00 Brno

Telefon/fax: 
+420 605 211 102,
e-mail: info@matracealmero.cz

II.  Základní ustanovení

2.1. Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího (dále jen „VOP“) pro nákup Zboží na eshopu
www.matracealmero.cz  a tvoří nedílnou součást každé smlouvy o prodeji zboží a služeb z nabídky Prodávajícího (dále jen “Zboží”)  uzavřené
mezi Prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem (dále jen „Kupující“) , prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího na adrese
www.matracealmero.cz  (dále jen „E-shop“) a stává se tak součástí smluvního ujednání účastníků kupní smlouvy.

2.2. Kupující je povinen se seznámit s tímto Reklamačním řádem  ještě před objednáním Zboží. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen
poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě nelze vyloučit její zamítnutí.

2.3.  Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Eshopu potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy o nákupu Zboží seznámil s tímto Reklamačním

        řádem a že s ním souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Textovou podobu znění kupní smlouvy  a tohoto
Reklamačního řádu obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky, které Prodávající zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v
objednávce, případně evidovanou v jeho uživatelském profilu.

2.4.  Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP.

III. Doklad o záruce

Prodávající vystaví jako doklad o záruce Kupujícímu v textové podobě záruční list a předá jej Kupujícímu nejpozději při převzetí Zboží. Záruční list
obsahuje  údaj, že má Kupující ze zákona právo vůči Prodávajícímu na bezplatnou nápravu vady a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno,
a dále označení Zboží, na které  se záruka vztahuje, obsah záruky, název a sídlo Prodávajícího, podmínky záruky a postup při jejím uplatnění .

IV.  Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

4.1.  Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí.  Jde li o Zboží použité zkracuje se tato lhůta  na jeden rok.

4.2.  U Zboží, nebo jeho součástí, u kterého je stanoveno datum spotřeby, nebo životnost, může být lhůta pro reklamaci zkrácena do data spotřeby
či životnosti vyznačených zpravidla na obalu Zboží.

4.3.  Práva z odpovědnosti za vady Zboží a ze záruky za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené době.

4.4.  V případě vyřízení reklamace formou výměny Zboží, neběží nová záruční doba.

V.  Jakost při převzetí

5.1.  Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí Kupujícím nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu za to, že:
a)   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakosti a jiným ujednaným vlastnostem,
b)   je vhodné k účelu, pro který je Kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,
c)   je dodáno  s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

5.2.  Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
a)   je Zboží  vhodné k účelu, k němuž se Zboží  tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy,
technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b)   zboží  množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem
zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v
témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
c)   je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat,
d)   zboží  odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy,
e)   vada byla způsobena nesprávnou montáží nebo instalací, nebo nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající,
ledaže Prodávající Kupujícího před uzavřením smlouvy upozornil, že se některá vlastnost Zboží  liší a Kupující s tím při uzavírání smlouvy
výslovně souhlasil.

Práva z vadného plnění

5.3.  Má-li Zboží  vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat
a)   dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně
nákladný; Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a
hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
b)   Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí.
c)   K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s
povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci
anebo uhradí náklady s tím spojené.

5.4.  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
a)   prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
b)   se vada projeví opakovaně,
c)   je vada podstatným porušením smlouvy, nebo,
d)   je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných
obtíží pro Kupujícího.

5.5.  Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li vada Zboží nevýznamná.

5.6.  Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží Zboží  nebo co mu Kupující
prokáže, že Zboží  odeslal.

5.7.  Prodávající negarantuje plnou vzájemnou kompatibilitu jednotlivých druhů Zboží z nabídky Prodávajícího, jejichž využitelnost nebyla Kupujícím
výslovně požadována v objednávce, není li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak.

5.8.  Bližší úprava práv  Kupujícího vyplývá z příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

VI. Záruka za jakost

6.1.  Záruční doby na jednotlivé typy Zboží se mohou lišit. Prodávající může nad rámec zákonné lhůty (24 měsíců) poskytovat službu prodloužené záruky,
za podmínek, které jsou prezentovány u popisu Zboží na E-shopu.

6.2.  Záruční doba začíná běžet dnem předání Zboží Kupujícímu. Bylo-li Zboží podle smlouvy odesláno Kupujícímu, běží od dojití Zboží  do místa určení.
Má-li Zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení Zboží  do provozu, pokud si Kupující objednal
uvedení Zboží do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí Zboží a poskytl k tomu potřebnou součinnost. 

VII. Výluky z odpovědnosti za vady

7.1.  Prodávající nenese odpovědnost za vady Zboží zejména v následujících případech:

–  Zboží mělo vadu již v době převzetí, o které Kupující věděl a pro tuto vadu byla sjednána a poskytnuta sleva z kupní ceny;
–  vada byla Kupujícím již dříve reklamována a Prodávající poskytl Kupujícímu z toho důvodu slevu z kupní ceny;
–  vvada nebyla na Zboží přítomna v době jeho převzetí Kupujícím, ani nevznikla později porušením povinnosti Prodávajícího;
–  vadu musel Kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, nebo při převzetí Zboží, nebo byl na Vadu upozorněn,
ledaže ho Prodávající výslovně ujistil, že věc je bez vad;
–  vada je způsobena Kupujícím, který Zboží zakoupil jako spotřebitel, avšak užíval jej při výkonu své podnikatelské činnosti nebo samostatného
povolání;
–  příčinou vady je zanedbání náležité péče o Zboží ze strany Kupujícího (včetně nevhodného způsobu ošetření);
–  vada je způsobena Kupujícím, zejména nesprávným užíváním, údržbou, skladováním, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo
přepravou, které byly v rozporu s návodem nebo pokyny Prodávajícího;
–  jedná se o běžné opotřebení Zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním, vlivem povětrnostních podmínek, přírodních živlů nebo vyšší mocí.

7.2.  Vadou Zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních materiálů (např. dřevo), textilních a umělých materiálů nebo lakovaných ploch.
Vadou nejsou rozdíly rozměru u nábytku a matrací v rámci Prodávajícím deklarované tolerance. Není li Prodávajícím deklarováno jinak, rozměry
lamelových roštů, postelí a matrací mohou mít toleranci z hlediska rozměrů a materiálního složení dle příslušných ČSN. Rozdíl v
rozměrech a materiálovém složení Zboží ve stanovené toleranci, na kterou byl Kupující upozorněn, nebo vyplývá z příslušných norem není
vadou Zboží.

VIII. Průběh reklamace

A) Kontrola Zboží při převzetí

8.1.  Prodávající doporučuje Zboží při převzetí řádně zkontrolovat, zejména zkontrolovat neporušenost obalu Zboží, zda Zboží není poškozeno a zda je
dodávka úplná. V případě porušení celistvosti obalu a jiném zjevném poškození, je Kupující oprávněn požadovat kontrolu stavu Zboží a poškozené
Zboží není povinen převzít, není li ve shodě s kupní smlouvou, např. je li zásilka neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující
od dopravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Podpisem předávacího protokolu bez vymezení vad Zboží
Kupující stvrzuje, že obal a Zboží bylo neporušeno a dodávka byla úplná.

B) Uplatnění reklamace

8.2.  Reklamace může být Kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adrese: Solniční 145/8, 602 00 Brno,
nebo v kterékoliv provozovně Prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím emailu, který Kupující zašle na emailovou adresu
info@matracealmero.cz. Prodávající doporučuje doložit reklamaci dokladem o zakoupení Zboží nebo záručním listem, uvést podrobný popis
závady a kontaktní údaje na Kupujícího (zejm. adresu,  tel. číslo a email, případně  číslo účtu, žádá li Kupující o vrácení kupní ceny). Bez výše
uvedeného je ztíženo řádné vyřízení reklamace.

8.3.  Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je
požadován, a to bezprostředně po přijetí reklamace.  Potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace.

8.4.  Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po
oznámení vady. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu Prodávajícího nestanoví-li zákon jinak.

8.5.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s
Kupujícím – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

8.6.  Kupující je povinen předat reklamované Zboží k posouzení Prodávajícímu včetně příslušenství nebo mu jinak umožnit prohlídku Zboží  a posouzení
vad Zboží. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou nezbytnou součinnost k vyřízení reklamace, podle jeho pokynů Zboží uschovat
nebo s ním jinak vhodně naložit tak, aby vada mohla být přezkoumána. V opačném případě se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Prodávající
je oprávněn vyzvat  Kupujícího např. k dodání podrobné fotodokumentace či videozáznamu vytýkaných vad, zpřístupnění reklamovaného Zboží  apod.

8.7.  Prodávající má právo zamítnout reklamaci v případě, že reklamované Zboží nebo jeho součásti je znečištěno nebo nesplňuje předpoklady pro hygienicky
bezpečné předání Zboží k reklamačnímu řízení.

8.8.   Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o provedení opravy a době jejího trvání,  případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.

8.9.   Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamačním řízení Kupujícího zpravidla buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.  Kupující je
povinen si bez zbytečného odkladu  po vyřízení reklamace  reklamované Zboží převzít. V opačném případě je Prodávající oprávněn vyzvat Kupujícího
k odebrání Zboží v dodatečné lhůtě, jinak má právo za  uskladnění Zboží účtovat přiměřenou náhradu (skladné) dle platného ceníku Prodávajícího.
Pokud si Kupující nevyzvedne Zboží z vyřízené reklamace ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené ve výzvě  Prodávajícího, vyhrazuje si Prodávající
právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

8.10. Prodávající není povinen poskytnout Kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní Zboží.

8.11. V případě oprávněné reklamace se prodlužuje záruční doba o dobu trvání reklamačního řízení, a to od dne následujícího po uplatnění reklamace
do dne, kdy byl Kupující o vyřízení reklamace informován.

8.12. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. O proplacení nákladů je nutné žádat
bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

IX. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

9.1.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem
Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách
České obchodní inspekce https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

9.2.  Kupující – spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce
https://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 524/2013, dostupným na webové stránce https://evropskyspotrebitel.cz/.

X.  Kupující – podnikatel

Je-li Kupující podnikatelem platí pro práva a povinnosti smluvních stran platná zákonná úprava záruky za jakost a odpovědnosti za vady.

XI. Závěrečná ustanovení

Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.